Νεφρολογικά ερωτηματολόγια για αυτοαξιολόγηση

   Μέθοδος προσδιορισμού της κρεατινίνης ορού

Τυποποίηση κατά IDMS

αναφέρεται στη επαναβαθμονόμηση της μεθόδου μέτρησης της κρεατινίνης ορού, ώστε τα αποτελέσματα να είναι ανιχνεύσιμα με τη φασματομετρία μάζας αραίωσης ισοτόπων (IDMS).

   Kρεατινίνη ορού, σε mg/dl

   Ηλικία, σε έτη

   Φύλο
   Φυλετική προέλευση

[spoiler style="3" title="Επιπλέον πεδία για την απαλοιφή της προσαρμογής για την επιφάνεια σώματος και υπολογισμό του eGFR σε ml/min" align="left"]
   Ύψος, σε cm

   Βάρος, σε kg

[/spoiler]
Υπολογισμός του GFR

Rate your Body mass index.
The body mass index (BMI), or Quetelet index, is a heuristic proxy for human body fat based on an individual's weight and height.
BMI does not actually measure the percentage of body fat

Card title

Last updated 3 mins ago

Card image cap
Card title

This card has supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Last updated 3 mins ago

Card image cap
Card title

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This card has even longer content than the first to show that equal height action.

Last updated 3 mins ago

Height
Βάρος Flex item 2
Flex item 3

 

 

Rate your Body mass index. The body mass index (BMI), or Quetelet index, is a heuristic proxy for human body fat based on an individual's weight and height. BMI does not actually measure the percentage of body fat