Η κεφταζιδίμη (ceftazidime) είναι ένα ημισυνθετικό, β-λακταμικό αντιβιοτικό ευρέος φάσματος, που ανήκει στην ομάδα των κεφαλοσπορινών 3ης γενιάς.  για παρεντερική χορήγηση. Η κεφταζιδίμη έχει βακτηριοκτόνο δράση, αναστέλλοντας τα ένζυμα τα απαραίτητα για την σύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος.

Ceftazidime, Solvetan, Septax, Ceftadirem, Cefin, Malocef, Novocral, Limozidim, Lemoxol, Sipiel

Διαθέσιμες μορφές

Κυκλοφορεί ως ταμπλέτα των 2 mg

Στοιχεία φαρμακολογίας

Η χλωραμβουκίλη (δομή της πρωτεΐνης) είναι ένα αντινεοπλαστικό φάρμακο που ανήκει στην κατηγορία των αλκυλιωτικών παραγόντων που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία διαφόρων μορφών καρκίνου. Αλκυλιωτικοί παράγοντες ονομάζονται έτσι λόγω της ικανότητάς τους να προσθέτουν αλκυλομάδες σε πολλές ηλεκτροαρνητικές ομάδες υπό συνθήκες που υπάρχουν στα κύτταρα. Σταματούν την ανάπτυξη του όγκου με διασταυρούμενες συνδέσεις βάσεων γουανίνης σε κλώνους διπλής έλικας DNA - που επιτίθενται άμεσα στο DNA.

Η αντινεοπλασματική δράση των αλκυλιωτικών παραγόντων είναι μη ειδική για τον κυτταρικό κύκλο και μεσολαβείται από τρεις διαφορετικούς μηχανισμούς:

  • μέσω της προσάρτησης αλκυλομάδων σε βάσεις του DNA. Η παρουσία αυτών των αλλοιωμένων βάσεων του DNA οδηγεί σε διάσπαση του DNA από τα ένζυμα επιδιόρθωσης που επιχειρούν την αντικατάσταση των αλκυλιωμένων βάσεών του, με τελικό αποτέλεσμα την αναστολή της σύνθεσης του DNA και της μεταγραφής του προσβεβλημένου DNA σε RNA,
  • μέσω του σχηματισμού διασταυρούμενων δεσμών μεταξύ των βάσεων γουανίνης στους κλώνους της διπλής έλικας του DNA. Οι δεσμοί αυτοί παρεμποδίζουν το διαχωρισμό (ξετύλιγμα και διάνοιξη) των νηματίων του DNA, που αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την αναπαραγωγή ή τη μεταγραφή του DNA, και
  • μέσω της επαγωγής της εσφαλμένης ανάμιξης των νουκλεοτιδίων, που οδηγούν σε μεταλλάξεις του DNA.

Η χλωραμβουκίλη μεταβολίζεται άμεσα στο ήπαρ κυρίως σε μουστάρδα φαινυλοξικού οξέος. Τα φαρμακοκινητικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι η από του στόματος χλωραμβουκίλη υφίσταται γρήγορη γαστρεντερική απορρόφηση και κάθαρση στο πλάσμα και ότι μεταβολίζεται σχεδόν πλήρως, έχοντας εξαιρετικά χαμηλή απέκκριση ούρων. Το 20 - 60% της χορηγούμενης δόσης απεκκρίνεται από τα ούρα εντός 24-ώρου με τη μορφή ενενεργών μετοβολιτών, και σε ποσοστό μόλις <1% ως αμετάβλητο φάρμακο.

Ενδείξεις και δοσολογικά σχήματα σε ενήλικες ασθενείς

Η χλωραμουκίλη ενδείκνυται για τη θεραπεία της χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας και των Hodgkin και non-Hodgkin λεμφωμάτων. Έχει επίσης εκτός επίσημης σύστασης χρησιμοποιηθεί (of label use) στην αγωγή του ευαίσθητου στα στερεοειδή νεφρωσικού συνδρόμου στα παιδιά και στη μακροσφαιριναιμία Waldenström.

Ενδείξεις και δοσολογία σε φυσιολογική νεφρική λειτουργία field 133

Πίνακας 1: Συνήθη συνιστώμενα δοσολογικά σχήματα σε φυσιολογική νεφρική λειτουργία
iv: ενδοφλέβια χορήγηση im: ενδομυική χορήγηση
α Μέγιστη δόση 6 gr την ημέρα
β Aυξημένη συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητες αντιδράσεις βαθμού 3 ή 4
δ Εναλλακτικά 0,3 mg / kg βάρους ημερησίως για 7 ημέρες κάθε 6 εβδομάδες, συνολικά για 6 μήνες τουλάχιστον
Κατάσταση Ημερήσια δόση Διάρκεια θεραπείας
Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία 0,1 - 0,2 mg/kg βάρους 3 - 6 εβδομάδες
Λέμφωμα Hodgkin 0,2 mg/kg βάρους 3 - 6 εβδομάδες
Λέμφωμα non Hodgkin 0,1 mg/kg βάρους 3 - 6 εβδομάδες
Μακροσφαιριναιμία Waldenström 0,1 mg/kg βάρους δ τουλάχιστον για 6 μήνες δ

Προσαρμογή σε επηρεασμένη νεφρική λειτουργία

Στην εγκεκριμένη οδηγία του φαρμάκου δεν αναφέρεται προσαρμογή της δοσολογίας για το επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας, δεδομένου ότι η νεφρική απέκκριση του φαρμάκου και του ενεργού μεταβολίτη του (μουστάρδα του φαινυλοξικού οξέος) είναι ελάχιστη και ως εκ τούτου δεν θεωρείται πιθανό να επηρεάζεται σημαντικά η απέκκριση και βιοδιαθεσιμότητα του φαρμάκου σε υποκείμενη νεφρική νόσο. Ωστόσο οι ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία θα πρέπει να παρακολουθούνται στενότερα για το ενδεχόμενο μυελοτοξικότητας, δεδομένης και της επιπρόσθετης επίδρασης της νεφρικής νόσου στην αιμοποίηση.

Οι ακόλουθες συστάσεις προσαρμογής της δοσολογίας της χλωραμβουκίλης (πίνακας 3) έχουν προταθεί από τον Aronoff  (Drug Prescribing in Renal Failure: Dosing Guidelines for Adults and Children).

Εγκεκριμένη οδηγία-προσαρμογή σε νεφρική ανεπάρκεια field 134

Εναλλακτική οδηγία-προσαρμογή σε νεφρική ανεπάρκεια field 135

Πίνακας 3: Προσαρμογή δοσολογίας για το επίπεδο νεφρικής λειτουργίας - εναλλακτική οδηγία 1
1 Πηγή: Drug Prescribing in Renal Failure: Dosing Guidelines for Adults and Children © 2007, Renal Pharmacotherapy. Dosage Adjustment of Medications Eliminated by the Kidneys © 2013
Κάθαρση κρεατινίνης Δοσολογία χορήγησης
> 50 ml/min 0,1 mg / kg βάρους κάθε 24 ώρες (δεν απαιτείται προσαρμογή)
10 - 50 ml/min 0,075 mg / kg βάρους κάθε 24 ώρες  (↓ 25% της δόσης)
< 10 ml/min (μη αιμοκαθαιρόμενοι)
0,05 mg / kg βάρους κάθε 24 ώρες (↓ 50% της δόσης)

Προσαρμογή σε υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας

Στην εγκεκριμένη οδηγία του φαρμάκου δεν αναφέρεται προσαρμογή της δοσολογίας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση (αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση).

Εγκεκριμένη οδηγία-προσαρμογή σε κάθαρση field 136

Πίνακας 3: Προσαρμογή δοσολογίας σε εξωνεφρική κάθαρση - εγκεκριμένη οδηγία
1 Πηγή: Renal Pharmacotherapy. Dosage Adjustment of Medications Eliminated by the Kidneys © 2013
β Χορηγείται μόνο εφόσον προγραμματιστεί συνεδρία κάθαρσης εντός 48 ωρών, σε δοσολογικό σχήμα ως επί κάθαρσης κρεατινίνης 15 - 29 ml/min
Μέθοδος κάθαρσης Δοσολογία χορήγησης
Διαλείπουσα αιμοκάθαρση - HD 1 g αρχική δόση και στη συνέχεια 1 g μετά από κάθε συνεδρία νεφρού
Συνεχής περιτοναϊκή κάθαρση - CAPD 1 g αρχική δόση και στη συνέχεια 0,5 g κάθε 24 ώρες

Εναλλακτική οδηγία-προσαρμογή σε κάθαρση field 137

Πίνακας 4: Προσαρμογή δοσολογίας σε εξωνεφρική κάθαρση - εναλλακτική οδηγία 1
1 Πηγή: Renal Pharmacotherapy. Dosage Adjustment of Medications Eliminated by the Kidneys © 2013
α Χορήγηση της δόσης χρονικά μετά τη συνεδρία τεχνητού νεφρού τις ημέρες αιμοκάθαρσης, ή εναλλακτικά χορήγηση συμπληρωματικής δόσης 1 g μετά από κάθε συνεδρία τεχνητού νεφρού
β Συνιστάται χορήγηση 2 g κάθε 8 ώρες, προκειμένου για gram-αρνητικά παθογόνα με MIC ≥ 4 mg/l
Μέθοδος κάθαρσης Δοσολογία χορήγησης
Διαλείπουσα αιμοκάθαρση - HD 0,5 - 1 g κάθε 24 ώρες α
Συνεχής φλεβο-φλεβική αιμοδιήθηση - CVVH 1 - 2 g κάθε 12 ώρες
Συνεχής φλεβο-φλεβική αιμοδιήθηση - CVVHD 2 g κάθε 12 ώρες
Συνεχής φλεβο-φλεβική αιμοδιαδιήθηση - CVVHDF 2 g κάθε 12 ώρες β, ή
3 g το 24-ωρο σε συνεχή έγχυση
Συνεχής περιτοναϊκή κάθαρση - CAPD 0,5 g ανά κάθε 24 ώρες, ή
0,25 g ανά 2 l περιτοναϊκού διαλύματος
Αυτοματοποιημένη περιτοναΪκή κάθαρση 15 mg / kg βάρους κάθε 24 ώρες, ή
20 mg / kg βάρους ενδοπεριτοναϊκά στη μακρά, εκτός κύκλου, παραμονή

Νεφροτοξικότητα

Το tenofovir αποβάλλεται κυρίως από τα νεφρά. Η νεφρική δυσλειτουργία, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων οξείας νεφρικής ανεπάρκειας και του συνδρόμου Fanconi (νεφρική σωληναριακή βλάβη με σοβαρή υποφωσφαταιμία), έχει αναφερθεί με τη χρήση του Tenofovir Disoproxil Fumarate


Εκτύπωση   Email