Η νορφλοξασίνη (norfloxacin) είναι μια συνθετική φθοριο-κινολόνη με ευρέος φάσματος αντιβακτηριακή δράση έναντι των περισσότερων αρνητικών κατά Gram και θετικών κατά Gram βακτηριδίων. Ασκεί βακτηριοκτόνο δράση μέσω αναστολής της γυράσης του DNA (τοποϊσομεράσης II) και της τοποϊσομεράσης IV που απαιτούνται για την αναπαραγωγή του βακτηριακού DNA, την αντιγραφή την επιδιόρθωση και τον ανασυνδυασμό.

Norocin

Διαθέσιμες μορφές

  • Επικαλυμμένα με υμένιο δισκία, που περιέχουν 400 mg νορφλοξασίνης / tb

Στοιχεία φαρμακολογίας

Η νορφλοξασίνη (δομή της πρωτεΐνης) είναι αντιμικροβιακό φάρμακο, που ανήκει στη κατηγορία των κινολονών. Ασκεί βακτηριοκτόνο δράση μέσω αναστολης της γυράσης του DNA, ενός ενζύμου που διατηρεί την υπερελικία δομή του DNA. Η γυαράση του DNA απαιτείται για την αντιγραφή και μεταγραφή του DNA, την επιδιόρθωση του DNA, τον ανασυνδυασμό και τη μεταφορά. βακτηριοκτόνοαναστέλλοντας τη σύνθεση βακτηριακού κυτταρικού τοιχώματος. Η κεφοταξίμη έχει δραστικότητα παρουσία κάποιων β-λακταμάσεων, και των πενικιλλινασών και των κεφαλοσπορινασών, των Gram-αρνητικών και των θετικών κατά Gram βακτηρίων.

Η απομάκρυνση της κεφεπίμης γίνεται κυρίως με νεφρική απέκκριση, με συνολική κάθαρση 120 (± 8) ml / min σε υγιείς εθελοντές.  Επί φυσιολογικής νεφρικής λειτουργίας ο χρόνος ημίσειας ζωής είναι 2,0 (± 0,3) ώρες και αυξάνεται σε 13,5 (± 2,7) ώρες και 19,0 (± 2,0) ώρες σε ασθενείς με τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή σε συνεχή περιτοναϊκή κάθαρση, αντίστοιχα. Η κεφεπίμη απεκκρίνεται  επίσης στο μητρικό γάλα.

Ενδείξεις και δοσολογικά σχήματα σε ενήλικες ασθενείς

Οι κλινικές ενδείξεις της νορφλοξασίνης περιλαμβάνουν τη θεραπεία των απλών και επιπλεγμένων λοιμώξεων των ουροφόρων οδών, που προκαλούνται από ευαίσθητα αρνητικά κατά Gram και θετικά κατά Gram βακτήρια, της οφειλόμενης στο escherichia coli προστατίτιδας, και της γονόρροιας, που προκαλείται από neisseria gonorrhoeae.

Τα συνήθη δοσολογικά σχήματα, ανάλογα με την εντόπιση και τη βαρύτητα της λοίμωξης σε ενήλικες ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία, φαίνονται στον πίνακα 1. Στους ασθενείς με νεφρική νόσο υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ρήξης του αχίλλειου τένοντα.

Ενδείξεις και δοσολογία σε φυσιολογική νεφρική λειτουργία field 133

Πίνακας 1: Συνήθη συνιστώμενα δοσολογικά σχήματα σε φυσιολογική νεφρική λειτουργία
α Σε λοιμώξεις που οφείλονται σε escherichia coli, klebsiella pneumoniae, proteus mirabilis
β Σε λοιμώξεις που οφείλονται σε άλλους μικροοργανισμούς, πέραν των αναφερόμενων στο σχόλιο α
Είδος λοίμωξης Δοσολογικό σχήμα Διάρκεια θεραπείας
Απλή λοίμωξη ουροφόρων οδών 400 mg κάθε 12 ώρες 3 ημέρες α ή 7 - 10 ημέρες β
Επιλεγμένη λοίμωξη ουροφόρων οδών 10 - 21 ημέρες
Απλή γονορροϊκή λοίμωξη 800 mg σε εφάπαξ χορήγηση

Προσαρμογή σε επηρεασμένη νεφρική λειτουργία

Όπως φαίνεται στον πίνακα 2, σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης ≤ 30 ml/min πρέπει να γίνεται προσαρμογή του δοσολογικού σχήματος.

Εγκεκριμένη οδηγία-προσαρμογή σε νεφρική ανεπάρκεια field 134

Πίνακας 2: Προσαρμογή δοσολογίας για το επίπεδο νεφρικής λειτουργίας - εγκεκριμένη οδηγία
eClcr: εκτιμώμενη κάθαρση κρεατινίνης. Για τον υπολογισμό της προτείνεται η χρήση της εξίσωσης των Cockcroft και Gault
α Προκειμένου για ασθενείς που δεν υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση
β Η τυπική δόση σε ενήλικες με φυσιολογική νεφρική λειτουργία είναι 400 mg κάθε 12 ώρες
eClcr Δοσολογία χορήγησης
≥ 30 ml/min α 1 - 2 g κάθε 24 ώρες β

Επιπλέον της εγκεκριμένης οδηγίας του κατασκευαστή, οι ακόλουθες συστάσεις προσαρμογής έχουν εναλλακτικά προταθεί (πίνακας 3).

Εναλλακτική οδηγία-προσαρμογή σε νεφρική ανεπάρκεια field 135

Πίνακας 3: Προσαρμογή δοσολογίας για το επίπεδο νεφρικής λειτουργίας - εναλλακτική οδηγία 1
eClcr: εκτιμώμενη κάθαρση κρεατινίνης. Για τον υπολογισμό της προτείνεται η χρήση της εξίσωσης των Cockcroft και Gault
1 Πηγή: Renal Pharmacotherapy. Dosage Adjustment of Medications Eliminated by the Kidneys © 2013
α Προκειμένου για ασθενείς που δεν υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση
eClcr Δοσολογία χορήγησης
> 50 ml/min 400 mg κάθε 12 ώρες
10 - 50 ml/min 400 mg κάθε 12 - 24 ώρες
< 10 ml/min α
400 mg κάθε 24 ώρες

Προσαρμογή σε υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας

Η εγκεκριμένη και εναλλακτική οδηγία για τη προσαρμογή της δοσολογίας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση (αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση) περιγράφονται στους πίνακες 4 και 5, αντίστοιχα..

Εγκεκριμένη οδηγία-προσαρμογή σε κάθαρση field 136

Πίνακας 4: Προσαρμογή δοσολογίας για το επίπεδο νεφρικής λειτουργίας - εγκεκριμένη οδηγία
eClcr: εκτιμώμενη κάθαρση κρεατινίνης. Για τον υπολογισμό της προτείνεται η χρήση της εξίσωσης των Cockcroft και Gault
α Δείτε τις συστάσεις για τα συνήθη συνιστώμενα δοσολογικά σχήματα σε φυσιολογική νεφρική λειτουργία (πίνακας 1)
Μέθοδος κάθαρσης Δοσολογία χορήγησης, με βάση την επιλογή επί φυσιολογικής νεφρικής λειτουργίας α
500 mg κάθε 12 ώρες 1 g κάθε 12 ώρες 2 g κάθε 12 ώρες 2 g κάθε 8 ώρες
Αιμοκάθαρση 1 g δόση εφόδου και στη συνέχεια 500 mg κάθε 24 ώρες  1 g κάθε 24 ώρες 
Περιτοναϊκή κάθαρση 500 mg κάθε 48 ώρες 1g κάθε 48 ώρες 2 g κάθε 48 ώρες 2 g κάθε 48 ώρες 

Εναλλακτική οδηγία-προσαρμογή σε κάθαρση field 137

Πίνακας 5: Προσαρμογή δοσολογίας σε εξωνεφρική κάθαρση - εναλλακτική οδηγία 1
1 Πηγή: Renal Pharmacotherapy. Dosage Adjustment of Medications Eliminated by the Kidneys © 2013
α Χορήγηση της δόσης χρονικά μετά τη συνεδρία τεχνητού νεφρού τις ημέρες αιμοκάθαρσης
Μέθοδος κάθαρσης Δοσολογία χορήγησης
Διαλείπουσα αιμοκάθαρση - HD 400 mg κάθε 24 ώρες α
Συνεχείς μέθοδοι αιμοκάθαρσης Να μην χορηγείται, επιλέξτε iv φθοριοκινολόνη
Συνεχής περιτοναϊκή κάθαρση - CAPD 400 mg κάθε 24 ώρες

Νεφροτοξικότητα

Σε πειραματικά μοντέλα η χορήγηση κεφεπίμης έχει συσχετισθεί με νεφροτοξικότητα (Elsayed MG et al. 2014). Ωστόσο, στον άνθρωπο δεν αναφέρεται στη βιβλιογραφία νεφροτοξικότητα από τη χορήγηση κεφεπίμης, με εξαίρεση μια αναφορά για οξεία διάμεση νεφρίτιδα (Mac K et al. 2015


Εκτύπωση   Email