Η μοξιφλοξασίνη (moxifloxacin) ανήκει στις κινολόνες β' γενεάς και είναι αποτελεσματική έναντι ενός ευρέος φάσματος μικροβίων, που ενοχοποιούνται για λοιμώξεις. Η βακτηριοκτόνος δράση της μοξιφλοξασίνης είναι αποτέλεσμα της αναστολής της τοποϊσομεράσης II (γυράση του DNA) και της τοποϊσομεράσης IV που απαιτούνται για την αναπαραγωγή του βακτηριακού DNA, την αντιγραφή την επιδιόρθωση και τον ανασυνδυασμό.

Avelox

Διαθέσιμες μορφές

  • Επικαλυμμένα με υμένιο δισκία 400 mg μοξιφλοξασίνης / tb
  • Ενέσιμο διάλυμα που περιέχει 400 mg μοξιφλοξασίνης / 250ml

Στοιχεία φαρμακολογίας

Η κεφοταξίμη (δομή της πρωτεΐνης) είναι ημισυνθετική κεφαλοσπορίνη 3ης γενιάς. Είναι βακτηριοκτόνος παράγοντας που δρα αναστέλλοντας τη σύνθεση βακτηριακού κυτταρικού τοιχώματος. Η κεφοταξίμη έχει δραστικότητα παρουσία κάποιων β-λακταμάσεων, και των πενικιλλινασών και των κεφαλοσπορινασών, των Gram-αρνητικών και των θετικών κατά Gram βακτηρίων.

Οι κεφαλοσπορίνες είναι βακτηριοκτόνες και έχουν τον ίδιο τρόπο δράσης με άλλα αντιβιοτικά β-λακτάμης (όπως πενικιλίνες). Οι κεφαλοσπορίνες διαταράσσουν τη σύνθεση της στρώσης πεπτιδογλυκάνης βακτηριακών κυτταρικών τοιχωμάτων. Η στιβάδα πεπτιδογλυκάνης είναι σημαντική για τη δομική ακεραιότητα του κυτταρικού τοιχώματος, ειδικά σε Gram-θετικούς οργανισμούς. Το τελικό στάδιο transpeptidation στη σύνθεση της πεπτιδογλυκάνης διευκολύνεται από τις τρανσπεπτιδάσες γνωστές ως πρωτεΐνες δέσμευσης πενικιλλίνης (PBPs)Cefepime is a bactericidal drug that acts by inhibition of bacterial cell wall synthesis. Cefepime has a broad spectrum of in vitro activity that encompasses a wide range of Gram-positive and Gram-negative bacteria. Within bacterial cells, the molecular targets of Cefepime are the penicillin binding proteins (PBP)..

Η απομάκρυνση της κεφεπίμης γίνεται κυρίως με νεφρική απέκκριση, με συνολική κάθαρση 120 (± 8) ml / min σε υγιείς εθελοντές.  Επί φυσιολογικής νεφρικής λειτουργίας ο χρόνος ημίσειας ζωής είναι 2,0 (± 0,3) ώρες και αυξάνεται σε 13,5 (± 2,7) ώρες και 19,0 (± 2,0) ώρες σε ασθενείς με τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή σε συνεχή περιτοναϊκή κάθαρση, αντίστοιχα. Η κεφεπίμη απεκκρίνεται  επίσης στο μητρικό γάλα.

Ενδείξεις και δοσολογικά σχήματα σε ενήλικες ασθενείς

Η χλωραμουκίλη ενδείκνυται για τη θεραπεία της χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας και των Hodgkin και non-Hodgkin λεμφωμάτων. Έχει επίσης εκτός επίσημης σύστασης χρησιμοποιηθεί (of label use) στην αγωγή του ευαίσθητου στα στερεοειδή νεφρωσικού συνδρόμου στα παιδιά και στη μακροσφαιριναιμία Waldenström.

Τα συνήθη δοσολογικά σχήματα με βάση την εντόπιση και τη βαρύτητα της λοίμωξης σε ενήλικες ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία φαίνονται στον πίνακα 1.

Ενδείξεις και δοσολογία σε φυσιολογική νεφρική λειτουργία field 133

Πίνακας 1: Συνήθη συνιστώμενα δοσολογικά σχήματα σε φυσιολογική νεφρική λειτουργία
α Σε περίπτωση λοίμωξης οφειλόμενης σε pseudomonas aeruginosa, συνιστάται η χορήγηση της μέγιστης δόσης: 2 gr κάθε 8 ώρες 
β Είτε έως τη λύση της ουδετεροπενίας. Σε ασθενείς που, παρά την ύφεση του εμπύρετου, παραμένουν ουδετεροπενικοί για περισσότερες από 7 ημέρες θα πρέπει να επανεκτιμηθεί η ανάγκη για συνεχιζόμενη αντιμικροβιακή θεραπεία
γ Συμπεριλαμβανομένης της οξείας πυελονεφρίτιδας
δ Σε συνδυασμό με μετρονιδαζόλη
Βαρύτητα λοίμωξης Δοσολογικό σχήμα Ημερήσια δόση
Μη επιπλεγμένη λοίμωξη
1 g κάθε 12 ώρες  2g
Λοίμωξη μέσης ή σοβαρής βαρύτητας 1 - 2 g κάθε 8 ώρες 3 - 6 g
Ιδιαίτερα σοβαρή λοίμωξη (:σηψαιμία, λοίμωξη του ΚΝΣ) 2 g κάθε 6 - 8 ώρες 6 - 8 g
Απειλητική για τη ζωή λοίμωξη 2 g κάθε 4 ώρες  12 g

Προσαρμογή σε επηρεασμένη νεφρική λειτουργία

Όπως φαίνεται στον πίνακα 2, σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης ≤ 60 ml/min πρέπει να γίνεται προσαρμογή του δοσολογικού σχήματος, δεδομένης της μείωσης της νεφρικής απέκκρισης της κεφεπίμης. Ωστόσο και σε αυτούς τους ασθενείς,  με εξαίρεση όσους υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, η συνιστώμενη αρχική δόση της κεφιπίμης δεν τροποποιείται.

Οι ακόλουθες συστάσεις προσαρμογής της δοσολογίας της χλωραμβουκίλης (πίνακας 3) έχουν προταθεί από τον Aronoff  (Drug Prescribing in Renal Failure: Dosing Guidelines for Adults and Children).

Εγκεκριμένη οδηγία-προσαρμογή σε νεφρική ανεπάρκεια field 134

Πίνακας 2: Προσαρμογή δοσολογίας για το επίπεδο νεφρικής λειτουργίας - εγκεκριμένη οδηγία
eClcr: εκτιμώμενη κάθαρση κρεατινίνης. Για τον υπολογισμό της προτείνεται η χρήση της εξίσωσης των Cockcroft και Gault
eClcr Δοσολογία χορήγησης
≥ 20 ml/min 1 - 2 g κάθε 6 - 8 ώρες
< 20 ml/min α
500 mg - 1 g κάθε 8 ώρες | μείωση κατά 50% της δόσης

Επιπλέον της εγκεκριμένης οδηγίας του κατασκευαστή, οι ακόλουθες συστάσεις προσαρμογής έχουν εναλλακτικά προταθεί (πίνακας 3).

Εναλλακτική οδηγία-προσαρμογή σε νεφρική ανεπάρκεια field 135

Πίνακας 3: Προσαρμογή δοσολογίας για το επίπεδο νεφρικής λειτουργίας - εναλλακτική οδηγία 1
eClcr: εκτιμώμενη κάθαρση κρεατινίνης. Για τον υπολογισμό της προτείνεται η χρήση της εξίσωσης των Cockcroft και Gault
1 Πηγή: Renal Pharmacotherapy. Dosage Adjustment of Medications Eliminated by the Kidneys © 2013
eClcr Δοσολογία χορήγησης
> 50 ml/min 1 - 2 g κάθε 8 -12 ώρες
10 - 50 ml/min 1 - 2 g κάθε 12 ώρες
< 10 ml/min α
1 - 2 g κάθε 24 ώρες

Προσαρμογή σε υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας

Η εγκεκριμένη και εναλλακτική οδηγία για τη προσαρμογή της δοσολογίας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση (αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση) περιγράφονται στους πίνακες 4 και 5, αντίστοιχα..

Εγκεκριμένη οδηγία-προσαρμογή σε κάθαρση field 136

Πίνακας 4: Προσαρμογή δοσολογίας για το επίπεδο νεφρικής λειτουργίας - εγκεκριμένη οδηγία
eClcr: εκτιμώμενη κάθαρση κρεατινίνης. Για τον υπολογισμό της προτείνεται η χρήση της εξίσωσης των Cockcroft και Gault
α Δείτε τις συστάσεις για τα συνήθη συνιστώμενα δοσολογικά σχήματα σε φυσιολογική νεφρική λειτουργία (πίνακας 1)
Μέθοδος κάθαρσης Δοσολογία χορήγησης, με βάση την επιλογή επί φυσιολογικής νεφρικής λειτουργίας α
500 mg κάθε 12 ώρες 1 g κάθε 12 ώρες 2 g κάθε 12 ώρες 2 g κάθε 8 ώρες
Αιμοκάθαρση 1 g δόση εφόδου και στη συνέχεια 500 mg κάθε 24 ώρες  1 g κάθε 24 ώρες 
Περιτοναϊκή κάθαρση 500 mg κάθε 48 ώρες 1g κάθε 48 ώρες 2 g κάθε 48 ώρες 2 g κάθε 48 ώρες 

Εναλλακτική οδηγία-προσαρμογή σε κάθαρση field 137

Πίνακας 5: Προσαρμογή δοσολογίας σε εξωνεφρική κάθαρση - εναλλακτική οδηγία 1
1 Πηγή: Renal Pharmacotherapy. Dosage Adjustment of Medications Eliminated by the Kidneys © 2013
α Χορήγηση της δόσης χρονικά μετά τη συνεδρία τεχνητού νεφρού τις ημέρες αιμοκάθαρσης
Μέθοδος κάθαρσης Δοσολογία χορήγησης
Διαλείπουσα αιμοκάθαρση - HD 1 g κάθε 24 ώρες α
Συνεχής φλεβο-φλεβική αιμοδιήθηση - CVVH 1 - 2 g κάθε 8 - 12 ώρες
Συνεχής φλεβο-φλεβική αιμοδιήθηση - CVVHD 1 - 2 g κάθε 8 ώρες
Συνεχής φλεβο-φλεβική αιμοδιαδιήθηση - CVVHDF 1 - 2 g κάθε 6 - 8 ώρες
Συνεχής περιτοναϊκή κάθαρση - CAPD 500 mg -1 g κάθε 24 ώρες

Νεφροτοξικότητα

Σε πειραματικά μοντέλα η χορήγηση κεφεπίμης έχει συσχετισθεί με νεφροτοξικότητα (Elsayed MG et al. 2014). Ωστόσο, στον άνθρωπο δεν αναφέρεται στη βιβλιογραφία νεφροτοξικότητα από τη χορήγηση κεφεπίμης, με εξαίρεση μια αναφορά για οξεία διάμεση νεφρίτιδα (Mac K et al. 2015


Εκτύπωση   Email