Η δημοσίευση από τον οργανισμό KDIGO το 2017 της κατευθυντήριας οδηγίας για την αξιολόγηση και φροντίδα του ζώντα δότη νεφρού έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ειδικούς ιατρούς που αξιολογούν τους υποψήφιους δότες νεφρού και τους παρέχουν φροντίδα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δωρεά νεφρού. Η διαμόρφωση της οδηγίας ακολούθησε τη προσέγγιση GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation) και οι συστάσεις της κατευθυτήριες οδηγίας βασίστηκαν στη συστηματική ανασκόπηση των σχετικών μελετών η οποία περιελάμβανε τη κριτική αξιολόγηση της ποιότητας των αποδεικτικών στοιχείων και της ισχύος των συστάσεων. Ωστόσο, πολλές συστάσεις, για τις οποίες δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία ή συστηματική αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων, διαμορφώθηκαν από την Ομάδα Ανασκόπησης των Ενδείξεων (Evidence Review Team) και ενσωματώθηκαν ως μη-βαθμολογημένες συστάσεις με βάση τη γνώμη των ειδικών. Η ομάδα εργασίας της κατευθυντήρας οδηγίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συνολική προσέγγιση της αξιολόγησης κινδύνου πρέπει να αντικαταστήσει τις αποφάσεις που βασίζονται στη μεμονωμένη αξιολόγηση του καθενός παράγοντα. Έγινε ανάλυση των αρχικών δεδομένων ώστε να παραχθεί ένα 'proof-in-concept' υπόδειγμα πρόβλεψης του κινδύνου νεφρικής ανεπάρκειας, το οποίο να επικυρώνει ένα πλαίσιο για την ποσοτική αξιολόγηση του κινδύνου που έχει ο υποψήφιος δότης νεφρού και τη λήψη αποφάσεων κοινής αποδοχής. Το πλαίσιο αυτό βασίζεται στην ταυτόχρονη εξέταση των δημογραφικών στοιχείων και των δεδομένων υγείας του κάθε υποψήφιου δότη. Παρουσιάζονται οι διαδικασίες και το πλαίσιο για την αξιολόγηση του υποψήφιου δότη, σε συνδυασμό με τις συστάσεις για τη βέλτιστη περίθαλψή του πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δωρεά. Συζητούνται οι περιορισμοί των αποδεικτικών στοιχείων, ιδίως όσον αφορά την έλλειψη οριστικών προοπτικών μελετών και μελετών κλινικής έκβασης. Παρουσιάστηκαν επίσης προτάσεις για μελλοντική έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης περεταίρω βελτίωσης της πρόβλεψης του μακροπρόθεσμου κινδύνου, καθώς της ανάπτυξης νέων προσεγγίσεων εκτίμησης του οφειλόμενου στη δωρεά κινδύνου.


Εκτύπωση   Email