Η κλινική κατευθυντήρια οδηγία του 2013 από τον οργανισμό KDIGO για τη διαχείριση των λιπιδίων στη χρόνια νεφρική νόσο παρέχει παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τη διαχείριση και τη θεραπεία των λιπιδίων στο σύνολο των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο (εξαρτώμενους ή μη από κάθαρση, λήπτες νεφρικού μοσχεύματος και παιδιά). Αυτή η οδηγία περιέχει κεφάλαια σχετικά με την αξιολόγηση της κατάστασης των λιπιδίων και τη θεραπεία της δυσλιπιδαιμίας σε ενήλικες και παιδιά. Η διαμόρφωση της κατευθυντήριας οδηγίας ήταν αποτέλεσμα μιας σαφούς διαδικασίας επανεξέτασης και εκτίμησης αποδεικτικών στοιχείων. Σε κάθε κεφάλαιο εξετάζονται οι θεραπευτικές προσεγγίσεις και οι συστάσεις της οδηγίας βασίζονται σε συστηματικές ανασκοπήσεις των σχετικών μελετών. Η αξιολόγηση της ποιότητας των αποδεικτικών στοιχείων και η ισχύς των συστάσεων ακολούθησαν τη προσέγγιση GRADE. Συζητούνται τα αμφισβητούμενα πεδία, οι περιορισμοί των αποδεικτικών στοιχείων, και παρουσιάζονται επίσης οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα.


Εκτύπωση   Email