Συμβατικές μονάδες
Διεθνείς μονάδες

   Μέθοδος προσδιορισμού της κρεατινίνης ορού

Τυποποίηση κατά IDMS

αναφέρεται στη επαναβαθμονόμηση της μεθόδου μέτρησης της κρεατινίνης ορού, ώστε τα αποτελέσματα να είναι ανιχνεύσιμα με τη φασματομετρία μάζας αραίωσης ισοτόπων (IDMS).

   Kρεατινίνη ορού, σε mg/dl

   Ηλικία, σε έτη

   Φύλο
   Φυλετική προέλευση

Επιπλέον πεδία για την απαλοιφή της προσαρμογής για την επιφάνεια σώματος και υπολογισμό του eGFR σε ml/min

   Ύψος, σε cm

   Βάρος, σε kg

Υπολογισμός του GFR
 
Κλινική χρησιμότητα

Ο υπολογιστής εκτιμά τον προσαρμοσμένο και μη-προσαρμοσμένο για την επιφάνεια σώματος ρυθμό σπειραματικής διήθησης (eGFR) σε ml/min/1,73m2 και ml/min, αντίστοιχα.

Εξισώσεις

Οι εξισώσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό τον υπολογιστή περιλαμβάνουν:

την εξίσωση της CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) με βάση τη κρεατινίνη ορού - 2009
eGFR (ml/min/1,73m2) = 141 x min (Scr / κ, 1) α x max (Scr / κ, 1) -1,209 x 0,993 Ηλικία x 1,018 [αν πρόκειται για γυναίκα],
όπου: Scr είναι η κρεατινίνη ορού σε mg / dl, μετρημένη με τυποποιημένη κατά IDMS μέθοδο, κ είναι 0,7 για γυναίκα και 0,9 για άνδρα, α είναι -0,329 για γυναίκα και -0,411 για άνδρα, min το ελάχιστο και max το μέγιστο των όρων στις παρενθέσεις, και η ηλικία εκφράζεται σε έτη.
την αναθεωρημένη (IDMS-traceable) εξίσωση της MDRD study - 2006
eGFR (ml/min/1,73m2) = 175 x Scr -1,154 x Ηλικία -0,203 x 0,742 [αν πρόκειται για γυναίκα] x 1,212 [αν πρόκειται για άτομο Αφρικανικής προέλευσης],
όπου: Scr είναι η κρεατινίνη ορού σε mg / dl, μετρημένη με τυποποιημένη κατά IDMS μέθοδο, και η ηλικία εκφράζεται σε έτη.
την αρχική εξίσωση 4 παραμέτρων της MDRD study - 1999
eGFR (ml/min/1,73m2) = 186 x Scr -1,154 x Ηλικία -0,203 x 0,742 [αν πρόκειται για γυναίκα] x 1,212 [αν πρόκειται για άτομο Αφρικανικής προέλευσης],
όπου: Scr είναι η κρεατινίνη ορού σε mg / dl, μετρημένη με μη-τυποποιημένη κατά IDMS μέθοδο, και η ηλικία εκφράζεται σε έτη.

Για την απαλοιφή της προσαρμογής ως προς την επιφάνεια σώματος και έκφραση του eGFR σε ml/min χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες εξισώσεις:
unadjasted eGFR (ml/min) = eGFR (ml/min/1,73m2) x BSA (m2) / 1,73  και BSA (m2) = W 0,425 x H 0,725 x 0,007184,
όπου: BSA είναι η επιφάνεια σώματος, W το σωματικό βάρος σε kg και H το ύψος σε cm.

Τέλος, για τη μετατροπή της κρετινίνης ορού από μmole/l (διεθνείς μονάδες μέτρησης) σε mg/dl (συμβατικές μονάδες μέτρησης), χρησιμοποιείται η σχέση:
Scr (mg/dl) = Scr (μmole/l) / 84,4.

Επικύρωση

Η εξίσωση CKD-EPI αναπτύχθηκε σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας ακριβέστερος τύπος για τον υπολογισμό του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR) από την κρεατινίνη του ορού και άλλες άμεσα διαθέσιμες κλινικές παραμέτρους, ειδικά όταν η πραγματική GFR είναι> 60 mL / λεπτό ανά 1.73m2.

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν στοιχεία από πολλαπλές μελέτες για την ανάπτυξη και επικύρωση αυτής της νέας εξίσωσης. Ανέκριναν τυχαία 10 μελέτες που περιελάμβαναν 8254 συμμετέχοντες σε ξεχωριστά σύνολα δεδομένων για ανάπτυξη και εσωτερική επικύρωση. 16 πρόσθετες μελέτες, οι οποίες περιελάμβαναν 3896 συμμετέχοντες, χρησιμοποιήθηκαν για εξωτερική επικύρωση.

Η εξίσωση CKD-EPI απέδωσε καλύτερα από την εξίσωση MDRD (Μελέτη της Διατροφής στη Μελέτη Νεφρών), ειδικά στην υψηλότερη GFR, με λιγότερη προκατάληψη και μεγαλύτερη ακρίβεια. Κατά την εξέταση των δεδομένων NHANES, η διάμεση εκτιμώμενη GFR ήταν 94,5 mL / min ανά 1,73 m2 έναντι 85,0 mL / min ανά 1,73 m2 και ο επιπολασμός της χρόνιας νεφροπάθειας ήταν 11,5% έναντι 13,1%.

Η επαναβαθμονόμηση (recalibration) των μεθόδων μέτρησης της κρεατινίνης ορού ώστε να είναι ανιχνεύσιμης IDMS, προκαλεί στη πλειονότητα των περιπτώσεων μείωση της μετρούμενης συγκέντρωσης κρεατινίνης ορού κατά 10-20% σε σύγκριση με τα παλαιότερα σχήματα βαθμονόμησης, γεγονός που θα προκαλέσει μια εσφαλμένη εκτίμηση της GFR με μεγαλύτερα εκτιμώντας τις εξισώσεις.

Σχετικοί υπολογιστές

θηιοηιηοιη


Εκτύπωση   Email