Συμβατικές μονάδες
Διεθνείς μονάδες

   Μέθοδος προσδιορισμού της κρεατινίνης ορού

Τυποποίηση κατά IDMS

αναφέρεται στη επαναβαθμονόμηση της μεθόδου μέτρησης της κρεατινίνης ορού, ώστε τα αποτελέσματα να είναι ανιχνεύσιμα με τη φασματομετρία μάζας αραίωσης ισοτόπων (IDMS).

   Kρεατινίνη ορού, σε mg/dl

   Ηλικία, σε έτη

   Φύλο
   Φυλετική προέλευση

Επιπλέον πεδία για την απαλοιφή της προσαρμογής για την επιφάνεια σώματος και υπολογισμό του eGFR σε ml/min

   Ύψος, σε cm

   Βάρος, σε kg

Υπολογισμός του GFR
 
Κλινική χρησιμότητα

Ο υπολογιστής εκτιμά τον προσαρμοσμένο και μη-προσαρμοσμένο για την επιφάνεια σώματος ρυθμό σπειραματικής διήθησης (eGFR) σε ml/min/1,73m2 και ml/min, αντίστοιχα.

Εξισώσεις

Οι εξισώσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό τον υπολογιστή περιλαμβάνουν:

την εξίσωση της CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) με βάση τη συστατίνη C ορού - 2012
eGFR (ml/min/1,73m2) = 133 x min (Scys / 0,8, 1) -0,499 x max (Scys / 0,8, 1) -1,328 x 0,996 Ηλικία x 0,932 [αν πρόκειται για γυναίκα],
όπου: Scys είναι η συστατίνη C ορού σε mg / dl, min το ελάχιστο και max το μέγιστο των όρων στις παρενθέσεις, και η ηλικία εκφράζεται σε έτη.
την εξίσωση της CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) με βάση τη συστατίνη C και τη κρεατινίνη ορού - 2012
eGFR (ml/min/1,73m2) = 135 x min (Scr / κ, 1) α Scr -1,154 x Ηλικία -0,203 x 0,742 [αν πρόκειται για γυναίκα] x 1,212 [αν πρόκειται για άτομο Αφρικανικής προέλευσης],
όπου: Scys, Scr είναι οι συγκεντρώσεις στον ορό σε mg/dl της συστατίνης C και της κρεατινίνης , μετρημένης με τυποποιημένη κατά IDMS μέθοδο, αντίστοιχα, min το ελάχιστο και max το μέγιστο των όρων στις παρενθέσεις, και η ηλικία εκφράζεται σε έτη.

Τέλος, για τη μετατροπή της κρετινίνης ορού από μmole/l (διεθνείς μονάδες μέτρησης) σε mg/dl (συμβατικές μονάδες μέτρησης), χρησιμοποιείται η σχέση:
Scr (mg/dl) = Scr (μmole/l) / 84,4.

Επικύρωση

Το CKD-EPI Η κυστατίνη C αναπτύχθηκε το 2012 για να εκτιμηθεί η GFR από την κυστατίνη C, την ηλικία και το φύλο στον ορό. Η εξίσωση έχει την ίδια ακρίβεια με την εξίσωση CKD-EPI Creatinine 2009. Το πλεονέκτημα της εξίσωσης CKD-EPI Creatinine-Cystatin C 2012 πάνω από την εξίσωση που βασίζεται στην κρεατινίνη είναι ότι είναι λιγότερο υποκείμενο στις συνέπειες της ηλικίας, του φύλου και της φυλής. Διαπιστώσαμε ότι στα σύνολα δεδομένων ανάπτυξης και εσωτερικής επικύρωσης η προσθήκη της φυλής ως μεταβλητής δεν βελτίωσε την απόδοση των εξισώσεων CKD-EPI Creatinine-Cystatin C 2012 στη μαύρη υποομάδα. Λόγω των δυσκολιών εκχώρησης της φυλής και της έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τη φυλή σε εργαστηριακή και διοικητική βάση δεδομένων, μια εξίσωση εκτίμησης GFR που δεν απαιτεί φυλή μπορεί να είναι πιο γενικευμένη σε όλους τους πληθυσμούς και θα μπορούσε γενικά να διευκολύνει τη χρήση εκτιμώμενων GFR στην κλινική πρακτική, προγράμματα δημόσιας υγείας. Επιπλέον, τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η κυστατίνη C θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως επιβεβαιωτική δοκιμή για τη χρόνια νεφρική νόσο και επίσης να λάβει ακριβέστερη εκτίμηση της GFR σε ασθενείς με μυϊκή σπατάλη ή χρόνια ασθένεια. Ο πίνακας δείχνει την εξίσωση που εκφράζεται ως ξεχωριστή εξίσωση κατά επίπεδο κρεατινίνης ορού, φύλου και φυλής. Η υποσημείωση στο κάτω μέρος των πινάκων δείχνει την εξίσωση που εκφράζεται ως μία μόνο εξίσωση.

Η CKD-EPI Η κρεατινίνη-κυστατίνη C αναπτύχθηκε το 2012 για να εκτιμηθεί η GFR από κρεατινίνη ορού, κυστατίνη C, ηλικία, φύλο και φυλή. Η εξίσωση είχε παρόμοια μεροληψία με τις εξισώσεις κρεατινίνης ή κυστατίνης C αλλά ήταν πιο ακριβής και συνεπώς είχε μεγαλύτερη συνολική ακρίβεια. Ο πίνακας δείχνει την εξίσωση που εκφράζεται ως ξεχωριστή εξίσωση κατά επίπεδο κρεατινίνης ορού, φύλου και φυλής. Η υποσημείωση στο κάτω μέρος των πινάκων δείχνει την εξίσωση που εκφράζεται ως μία μόνο εξίσωση.

Σχετικοί υπολογιστές

θηιοηιηοιη


Εκτύπωση   Email